Ruimtelijke kwaliteitsparagraaf

In de ‘ruimtelijke kwaliteitsparagraaf ’ is aangegeven waar en op welke wijze kansen zijn voor kwaliteitsverbetering. De structuren van het landschap en het dorp zijn daarbij uitgangspunt. Het nederzettingspatroon, de landschappelijke kernkwaliteiten  en de samenhang van dorp en landschap zijn vastgelegd. Versterken van gebruik (functies), beleving (ruimtelijke uitgangspunten) en toekomst (duurzame ontwikkelingen) vormen de basis.

Interactieve planvorming
De ruimtelijke kwaliteitsparagraaf is samen met de bewoners opgesteld. De kennis over de dorpen is grotendeels bij de bewoners aanwezig. Op twee avonden is actief met de bewoners nagedacht en geschetst over de toekomst van de dorpen. Op basis van de bestaande dorpsvisies zijn door alle zes onderzoeksdorpen de prioriteiten opgesteld - een top-3 - van wensen uit de dorpsvisie. Vervolgens zijn de algemene kansen en knelpunten benoemd. Hiervan uitgaand is met de bewoners het dorps-DNA geschetst en vastgesteld. De kwaliteiten vanuit het dorps-DNA zijn in samenspraak met de bewoners omgezet naar kansen: kansen voor nieuwe ontwikkelingen voor groen, blauw, grijs en rood.

De ruimtelijke kwaliteitsparagraaf geeft duidelijkheid over de ruimtelijke kwaliteit waaraan toekomstige projecten en ideeën moeten voldoen en op welke locatie de ideeën zorgen voor versterking van de leesbaarheid van het landschap in relatie tot het dorp. De ruimtelijke kwaliteitsparagraaf geeft met de ontwikkelingskansenkaart niet aan wat er moét gebeuren, maar vooral wat er voor of vanuit een dorp op termijn wel en niet wènselijk is.

De ruimtelijke kwaliteitsparagraaf heeft binnen het onderzoek geleid tot actieve dorpen, dorpen die willen nadenken over hun toekomst vóórdat er plannen door gemeenten, ontwikkelaars of particulieren worden gepresenteerd.