Nieuwe Kijk op dorpsplannen

Het vervolg van het onderzoeksproject "Nieuwe kijk op oude dorpen" (2005) is het belvedère onderzoek "Nieuwe kijk op dorpsplannen". Daarbij is de ontwerpmethodiek op basis van historische identiteit van dorpen (het dorps-DNA ©) gebruikt om met een zestal dorpen uit de Stadsregio Leeuwarden aan de slag te gaan. Vanuit ieders bestaande dorpsvisie en de dorpseigen kwaliteiten, het DNA, zijn de ontwikkelingskansen in beeld gebracht.

Opgebouwd uit landschapselementen (groen), waterlopen (blauw), wegen en paden (grijs) en bouwpatronen (rood) wordt het kwaliteitsbesef in relatie gebracht met ruimtelijke ontwikkelingen. De resultaten zijn per dorp vastgelegd in een ruimtelijke kwaliteitsparagraaf, welke de ontwikkelingskansen ter versterking van de dorpskwaliteit inzichtelijk maakt. Om daadwerkelijk tot uitvoering van deze kwaliteitsprojecten te komen, is overleg tussen gemeente, provincie, corporaties en ontwikkelaars essentieel. De ruimtelijke kwaliteitsparagraaf blijkt met een gemeenschappelijke taal een goede basis te zijn voor dergelijk overleg.

Nu de bevolkingskrimp op het platteland de komende decennia verder zal doorzetten is landschappelijke inpassing en ontwikkeling op basis van kwaliteit een belangrijke opgave geworden. De onderzoeksresultaten geven voor deze actuele opgave nieuwe handvaten en inspiratie.

De uitgave van dit onderzoek is te bestellen door € 17,50 over te maken op bankrekening 12.47.41.665 t.n.v. NoordPeil BV te Sneek onder vermelding van "tijdschrift Nieuwe kijk op dorpsplannen" en uw adresgegevens. Na ontvangst van uw betaling wordt het tijdschrift toegezonden.